Covid-19

Hỗ trợ lẫn nhau

Chống áp bức

Ứng dụng hỗ trợ lẫn nhau và công nghệ

Ứng phó thảm họa

Đường dây nóng khẩn cấp

Y tế và Sức khỏe

Pháp lý và an ninh

Giáo dục phổ biến và hành động trực tiếp

Dọn dẹp an toàn và DIY

Âm mưu đồng – accomplices and allies engaged in mutual aid and direct action for a just and sustainable future; join us!

Ngoài ra để biết thêm tài nguyên, hãy kiểm tra này Hộp công cụ hỗ trợ lẫn nhau từ Lữ đoàn cửa lớn và những Hướng dẫn hướng dẫn từ Sharable.