Các yếu tố hỗ trợ lẫn nhau
The Elements of Mutual Aid là một bộ phim tài liệu gồm bốn phần sử dụng lửa, đất, nước và không khí để khám phá nguồn gốc, cấu trúc, cách chữa bệnh và hậu cần của tổ chức tập thể cấp cơ sở.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về hỗ trợ lẫn nhau trong và sau thảm họa? Kiểm tra các podcast, phỏng vấn, phim và video khám phá sự đoàn kết và tự chủ, phản ứng tự do đối với các thảm họa.

2022

2021

2020

2019