Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Hoàn toàn phân phối lại viện trợ lẫn nhau

Tháng Sáu 10th, 2020|

Trong ba tháng qua, bắt đầu với đại dịch và mở rộng thành cuộc nổi loạn hiện tại, đã có một sự nở rộ tuyệt đẹp của sự hỗ trợ lẫn nhau. Những dự án này phát triển từ hạt giống của tập thể đã tồn tại [...]