Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Nhận email cập nhật

Giới thiệu Bộ công cụ cứu trợ, một nền tảng để kết nối giữa các thảm họa

Tháng 15th, 2022|

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng Bộ công cụ cứu trợ thảm họa cấp cơ sở, một nền tảng trang web hỗ trợ giao tiếp thông qua các nỗ lực về thảm họa của mạng phi tập trung của chúng tôi, hiện đã hoạt động! Phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Thảm họa lẫn nhau, chúng tôi đã thiết kế và [...]

Bộ công cụ cứu trợ
Bộ công cụ cứu trợ
Bộ công cụ cứu trợ