Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Phát triển rễ sâu hơn trong hỗ trợ lẫn nhau: một danh sách các phản ánh, cảm hứng và tài nguyên

Tháng Tư 23rd, 2020|

"Chúng tôi giữ an toàn cho nhau" của Monica Trinidad Trong khi đau buồn về sự mất mát xung quanh chúng tôi, chúng tôi đồng thời tìm thấy vận may trong một thế giới đột nhiên nở rộ với hàng ngàn hàng ngàn người dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau [...]