Nou angaje nan yon pwosesis orizontal, pluridimansyonèl ak multidirèksyonèl ki kontribye nan liberasyon an nan tout moun ki enplike, pa zak charitab. Sa vle di nou pataje resous, ladrès, eksperyans, konesans ak lide san yo pa perpétuer relasyon ki baze sou pouvwa yerarchize.

Nou chache otank posib pou kraze baryè ant moun kap resevwa ak récepteurs èd. Tout moun gen yon bagay yo anseye ak yon bagay yo pataje. E nou tout bezwen èd nan fwa. Nou ap chèche rekonèt, defi ak ranvèse dezekilib pouvwa konnen ak vrè, epi sèvi ak nenpòt privilèj nou genyen - ki gen ladan aksè a resous materyèl, libète mouvman, konpetans, konesans, eksperyans, ak desizyon ki pran enfliyans- sipòte moun ki endepandan. sivivan nan kriz ak detèminasyon alontèm yo apre sa, finalman pase pon an ant nou menm ak "lòt moun".

Nou rekonèt ke "natirèl" dezas yo diferan nan degre, men se pa nan kalite soti nan eksperyans yo kontinyèl nan inegalite sosyal nannan nan yon kapitalis, rasis, kolonyal, ak sosyete patriyakal. Se poutèt sa, nou opoze ak chache konfwonte ak kraze sa yo ak tout lòt sistèm nan dominasyon ak opresyon nan sosyete nou an ak nan tèt nou.

Nou rekonèt dwa sivivan dezas yo pou detèmine kisa ki bezwen yo ak ki jan pi bon lòt moun te kapab ede yo. Se poutèt sa nou angaje tèt nou nan aji imilite, mande, koute, ak reponn, pandan y ap enkòpore nan aksyon aktyèl nou an sosyete a nan lavni nou vle kreye. Nou kwè nan òganizasyon fondamantal kreyatif ak aksyon ki priyorite ak mete aksan sou vwa yo ak pouvwa a nan moun ki majinalize ak kominote yo ak ranfòse kapasite yo nan pran aksyon nan pwòp non yo.

Nou angaje nan ak ankouraje otonòm aksyon dirèk, yon altènativ a biwokrasi ak tep wouj, ki gen ladan kreyasyon an nouvo, pwojè altènatif nan liy ak prensip sa yo ede moun nan otodeterminasyon, akizisyon nan resous adisyonèl, ak ogmante detèminasyon yo. An menm tan an, nou kwè nan demokratize konesans, pataje eksperyans, ak angaje ak ekspè teknik lè sa nesesè asire sekirite ak kalite travay.

Nou kwè nan yon patisipatif, orizontal, desantralize modèl bilding bilding nan chanjman sosyal soti nan anba a. Sa mande pou lidèchip pataje ak pou pran desizyon nan yon anviwònman ki an sekirite ak enklizif pou tout patisipan yo. Nou, Se poutèt sa, fè efò entegre prensip sa yo nan òganizasyon nou yo ak pwosesis pou pran desizyon.

Nou rekonèt ke katastwòf yo se moman nan boulvèsman lokalize ak soufrans, men yo tou opòtinite pou moun rich yo ak pwisan yo konsolide pouvwa ak pran avantaj de chòk yo nan lòd yo enstiti refòm ekonomik ki ranfòse plis estati privilejye yo. Nou opoze ak kapitalis dezas sa a epi afime angajman nou pou jistis anviwonmantal, sosyal, ekonomik, ak klima. Olye de sa, nou wè sans kominote a ak èd mityèl ki devlope nan reveye nan kriz kòm tè fètil rantre teyori mouvman sosyal ak pratik pa sipòte ak pèmèt manm kominote yo ede tèt yo ak youn ak lòt.

Kòm katastwòf natirèl yo ogmante nan entansite ak frekans, nou rekonèt ke espwa nou pou yon avni abitab repoze nan devlope preparasyon fleksib pou ak repons a kriz kòm moun ak kominote, pandan y ap an menm tan opoze ekstraksyon entansif resous ak lòt rasin kòz chanjman nan klima. Nou sipòte rezistans kominote a fè ekstraksyon resous, enjistis nan anviwònman an, ak povrete, ak adaptasyon kominote-dirije nan chanjman nan klima, kòm gouvènman yo ak lòt enstitisyon gwo pa te reponn a chanjman nan klima ak ijans lan, gravite, oswa sipò ki nesesè yo evite dezòd klima.

Nou kwè nan rann kont devan kominote yo ak moun nou sèvi kòm byen ke tèt nou. Se poutèt sa, nou rekonèt, onore ak respekte diferans ki genyen atravè kilti, tradisyon, ak relijyon nan konsidere eksperyans, lang, manje, rad, espas pèsonèl, relasyon, ak lòt diferans menm si nou pa dakò avèk yo. Nan rekonesans sa a, nou koute ak sipòte olye ke preskri solisyon ki baze sou pwòp valè pèsonèl nou yo oswa kiltirèl, pandan y ap toujou rete onèt ak natif natal nan tèt nou ak prensip nou yo.

Tout moun ki pataje vizyon Sekou Dwòg Mityèl, valè fondamantal, ak prensip k ap gide yo se akeyi pou fè pati mouvman sa a.

Nou menm tou nou jwenn enspirasyon ak konsèy nan men an Jemez Prensip pou Demokratik .ganize, Prensip debaz Mouvman Jenerasyon an nan Jis Rekiperasyon, Prensip de Sant Apwoche nan Puerto Rico, Ak nan Prensip pou yon repons ekitab ak efikas pou kriz.

-

Direktè Prensip

Nou ap konpwomèt nan yon pwosesis ki orizontal, milti-disiplinè ak multidimansyonèl. Pwosesis sa a kontribiye nan liberasyon tout envolabore yo, pa gen okenn kontribisyon nan zak karité. Sa a vle di ke pataje, abilte, eksperyans, konesans ak lide pa janm sispann relasyon ki baze sou pouvwa pouvwa a.

Buscamos tanto como sea possible para romper las barreras entre donantes y reseptores de ayuda. Todos tienen algo que enseñar y algo que compartir. Y todos necesitamos ayuda a veces. Buscamos reconocer, desafiar y subvertir los desilibilib de poder percibidos y reales, y usar cualquier privilegio que tengamos, enkli aksè a resous materyèl, libète mouvman, kapasite, konesans, eksperyans ak enfliyans nan pran desizyon, pou sipòte otodeterminasyon de las personas y la supervivencia en crisis y su resiliencia a largo plazo después, en última instancia, unen el abismo entre nosotros y “otros”.

Reconocemos que los desastres “naturales” son diferan en grado, pero no en especie. Las experiencias actuales de desigualdad social inherentes en una sociedad capitalista, racista, colonialista y patriarcal. Por eso nos oponemos y buscamos confrontar y desmantelar estos y todos los demás sistemas de dominación y opresión dentro de nuestra sociedad y dentro de nosotros mismos.

Rekonokle dwa moun yo pou yo sispann desan yo pou yo kapab detèmine si pitit ou bezwen yo ak kijan yo ta kapab ede yo. Nou konbine yon aksyon ak sipòte, pedir, eskòte ak repons, lè sa a, nou ap enkòpore aksyon aktyèl nan la futura sosyete a ke w vle kreye. Kreyasyon pou òganizasyon ak aksyon baz la ki kreyatif ki pi wo epi ki fè repons pou pouvwa ak kapasite pou moun ki nan kominote a ak kapasite yo pou yo travay sou benefis pwòp ou yo.

Patisipe ak aksyon sa a nan yon dirèk otonòm, yon altènatif nan biwo politik la ak gouvènman an, enkli kreyasyon de nouvo pwojè altènatif sou entènèt sou liy lan pou ede yon otodeterminasyon de moun yo, akizisyon de resous adisyonèl yo ak rannman an soulye. Li menm tan, ou kwè nan demokrasi a konesans, echanj eksperyans yo ak patisipasyon nan ekspè teknik lè lanmè a nesesè pou garanti sekirite a ak bon jan kalite a nan travay.

Kreyon yon modèl patisipasyon, orizontal ak desantralize de konstriksyon nan mouvman de rèv sosyal depi anba. Sa a mande pou lidèchip an komen ak desizyon ki pran nan yon entegral asirans e pou tout patisipan yo. Se poutèt sa, nou te fè efò pou nou entegre pwojè prensipal yo nan òganizasyon nou yo ak desizyon yo.

Rekonèt pou dezas yo fè tèm de aksyon ak sibvansyon lokalize, men tou yo ap chèche opòtinite pou rik yo konsolide sou chwa ou pou fè refòm ekonomik yo pi privye sou privilèj ou. Nou opozan kapitalis sa a nan dezastre ak afime nou an konfyans ak jistis anviwònman, sosyal, ekonomik la ak klima. En reform, vemos el sentido de la comunidad y la ayuda mutua que se dezinye yon rasin de kriz la tankou yon tèren avètisman pou fuzyon teyori a ak praxis mouvman sosyal la nan apoyar ak pèmi pou manm nan kominote a se yon ti jan mismos y kèk lòt.

Yon mezi pou dezas natirèl yo ogmante nan entansite ak frekans, rekonèt ke espere li nan yon lavni abòdab depann nan devlopman nan yon preparasyon ak repons rezistan a yon kriz tankou yon moun ak kominote. Lè nou ap fè yon deklarasyon sou ekstansyon entansif a resous ak lòt rezon ki fè fondamantal nan klima a. Apoyamos la rezistans nan kominote a yon ekstraksyon de resous, enjistis nan enstalasyon an ak la pyèj, ak adaptasyon a te mennen nan kominote a nan klima chanjman, ou ke gouvènman yo ak lòt enstitisyon gwo pa gen reponn klib la ak enkyetid la, gravedad la o sipò nesesè pou evite yon klima ki kao.

Kreyonye responsablite yo devan kominote yo ak moun ki gen sa yo sèvi, se konsa nou te pran chòk. Se poutèt sa, rekonèt, onore ak respè diferans ki genyen ant kilti yo, tradisyon ak relijyon nan ki respekte yon eksperyans, idyo, manje, rad, espas pèsonèl, relasyon ak lòt diferans, menm si pa gen yon akò konsènan nou. Pou rekonèt sa, eskòwach epi ou dwe mete solisyon preskri pou baz nou sou valè nou kiltirèl yo, pandan ke nou te kenbe enèji ak otonomi nou yo ak sistèm prensipal yo.

Tout moun ki pataje yon vizyon, valè fondamantal yo ak pwensipal la dirijan Ayuda mutu ka nan dezastre de pitit yo byen fòme yon pati nan mouvman sa a.