Covid-19

کمک دوطرفه

ضد ستم

برنامه های کمک متقابل و فنی

پاسخ به فاجعه

خط تلفن های اضطراری

بهداشت و سلامتی

حقوقی و امنیتی

آموزش مردمی و اقدام مستقیم

ایمنی و پاکسازی DIY

توطئه گران شرکت - همدستان و متحدان درگیر کمک متقابل و اقدام مستقیم برای آینده ای عادلانه و پایدار. به ما بپیوند!

همچنین برای منابع بیشتر ، این مورد را بررسی کنید جعبه ابزار کمک متقابل از تیپ بزرگ درب و اینها چگونه راهنماهای مربوط به اشتراک گذاری