جنبش کمک متقابل در هنگام بلایا چیزی نیست که ما اختراع کرده باشیم. اما ما سعی می کنیم مانند این چاقوی ارتش سوئیس برای این حرکت رو به رشد حرکات عمل کنیم ، زیرا این امر برای بقای جمعی ما بیش از پیش حیاتی است. یکی از راه های حمایت و ارتقا این تاکتیک ، و جنبش بزرگتر خودمختاری امداد رسانی در برابر بلایا ، که ما فقط قسمت کوچکی از آن هستیم ، تهیه پایگاه اطلاعاتی مقالات خبری مربوط به تلاش های خودمختار ، آزادی بخش ، کمک متقابل در زمینه حوادث است.