در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

هنگامی که هر جامعه صفر است: کشیدن یکدیگر از طریق همه گیر

مارس 13th، 2020|

همبستگی رادیکال از طریق بسیج های جامعه Covid-19 برای کمک های متقابل و همبستگی پزشکی در فضاهایی شکل گرفته است که تاج جدید (Covid-19) گسترش یافته است. از قاره تا قاره ، مردم از طریق [...] نوآوری و پیمایش شده اند.

آتش سوزی

نوامبر 15th، 2019|